H2O team potapljanje

Pravila nagradnega žreba

H2O Team&Shop se bo s stojnico predstavil na prihajajočem dogodku Švic Fest v okviru FitMaribor, na trgu Leona Štuklja. Podelili bomo 10 nagrad v skupni vrednosti 250,00€.

1. člen
(Splošne določbe)

(1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre „FitMaribor” (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se izvaja na dogodku FitMaribor, dne 16. 9. 2023.
(2) Organizator nagradne igre je H2O GLOBE d.o.o., Plečnikova ulica 1, 2000 Maribor, ID za DDV SI 49741047.
(3) Pokrovitelj nagradne igre je H2O GLOBE d.o.o., Plečnikova ulica 1, 2000 Maribor, ID za DDV SI 49741047.
(4) Pravila nagradne igre so javno objavljena na www.h2oteam.com.

2. člen
(Trajanje nagradne igre)

(1) Nagradna igra traja izključno v soboto, 16. 9. 2023, v času trajanja ŠvicFesta (8.30 – 12.30).


(2) Trajanje nagradne igre (datumi in/ali ura), opredeljeno v teh pravilih, je informativne narave in se na podlagi odločitve organizatorja nagradne igre lahko spremeni. Morebitni spremenjeni čas trajanja nagradne igre bo naknadno objavljen v popravku teh pravil.

3. člen
(Pogoji sodelovanja)

(1) Prijavijo se lahko vsi državljani EU, ki so starejši od 18 let. Če je nagrajenec mlajši od 18 let, ga mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa omenjeno mladoletno osebo.

(2) Uslužbenci organizatorja ter njihovi najbližji sorodniki (vključno z zunajzakonskimi partnerji), kot tudi uslužbenci vseh, z organizatorjem povezanih pravnih oseb oziroma oseb, povezanih z omenjeno akcijo, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore oziroma povezave s strani zgoraj omenjenih. Vsaka takšna prijava šteje za neveljavno. V primeru, da je sodelujoči izžrebani kakorkoli povezan z organizatorjem, se mu nagrada ne podeli.

(3) Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.4. člen
(Način sodelovanja v nagradni igri)

(1) Uporabniki se lahko za sodelovanje v nagradni igri prijavijo tako, da:
– na dogodku FitMaribor ob obisku stojnice H2O oddajo svoj kontakt in tako sodelujejo v nagradnem žrebu.


(2) V primeru, da v času trajanja nagradne igre organizator ugotovi, da obstaja sum goljufije ali nepoštenega sodelovanja v nagradni igri s strani uporabnika ali drugih oseb, ki v nagradni igri sodelujejo, ima organizator pravico, da prekine nagradno igro in takšno osebo diskvalificira.

(3) Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup.

5. člen
(Pravila sodelovanja udeležencev)

Izbrani uporabniki morajo izpolniti vse pogoje in upoštevati vsa navodila, določena s strani organizatorja.


6. člen
(Nagrade)

(1) V nagradni igri se podeli sledeče nagrade v skupni vrednosti 250,00€:

Maska H2O GoPro
Maska H2O Mini
Dihalka črna
Dihalka modra
Plavalna deska
Torba vodotesna velika
Torba vodotesna mala
H2O rokavice
Plavalna maska
Plavalna očala

(2) Nagrado posameznemu nagrajencu podeli organizator nagradne igre. Nagrada ni prenosljiva ali zamenljiva. Dodeljene nagrade ni mogoče unovčiti za druge vrste izdelkov ali storitev niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Akontacijo dohodnine za prejeto nagrado in morebitne druge dajatve, opredeljene v zakonodaji Republike Slovenije, krije in obračuna Organizator nagradne igre. Nagrajenec krije vse stroške povezane s prevzemom in koriščenjem nagrade (potne stroške ipd.). Prav tako se nagrajenci strinjajo in so seznanjeni s tem, da se lahko s prejemom nagrade uvrstijo v višji dohodninski razred. V tem primeru nosijo vso finančno odgovornost in posledice sami. Nagrajenec prejme nagrado v roku do 90 dni po zaključku nagradne igre.

(3) Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje enkrat.

(4) Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni možno spremeniti. Vse nagrade so neprenosljive in nespremenljive.

7. člen
(Izključitev odgovornosti organizatorja)

Organizator ni odgovoren za kakršnekoli okvare oziroma nedelovanje spletne strani www.h2oteam.com, omrežja, telefonskih linij ali komunikacije, niti za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete. Takšne prijave se bodo štele za neveljavne.

8. člen
(Varstvo osebnih podatkov)

(1) S sodelovanjem v nagradni igri, kot je to določeno v 4. členu teh pravil (v nadaljevanju: Prijava), sodelujoči izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre ter se z njimi izrecno strinja.

(2) Organizator bo osebne podatke (ime, priimek ter elektronski naslov) vpisal v svojo bazo. Organizator bo kot upravljalec osebnih podatkov, vse osebne podatke sam ali preko pogodbe-nega obdelovalca osebnih podatkov obdeloval v skladu z zahtevami vsakokrat veljavne zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov.

(3) Osebni podatki iz prejšnjega člena se hranijo do preklica oz. največ 5 let. Podatki o nagrajencu se hranijo do poteka zakonskega roka hrambe, oz. do izpolnitve namena, za katerega so bili posredovani. Osebne podatke, ki se zbirajo izključno za namen izvedbe posamezne nagradne igre (npr. Rojstni datum), se izbriše po koncu nagradne igre.

(4) S Prijavo je sodelujoči seznanjen in podaja izrecno privolitev, da organizator kot tudi organizatorjevi pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov, njegove osebne podatke obdelujejo in si jih medsebojno posredujejo za namen izvajanja nagradne igre in podelitve nagrade (ime, priimek, kraj bivanja, email ter telefonska številka). S Prijavo se sodelujoči izrecno strinjajo tudi z objavo nagrajencev na spletnih straneh organizatorja.

(5) Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam, razen njegovim pogodbenim obdelovalcem.

(6) S Prijavo sodelujoči izrecno soglašajo, da v zvezi z nagradno igro dovoljujejo njihovo fotografiranje in snemanje za promocijske aktivnosti organizatorja, kot tudi uporabo vseh fotografij, posnetkov in podatkov za promocijske aktivnosti na njunih spletnih straneh in v vseh drugih medijih.

9. člen
(Reklamacije)

Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na elektronski naslov: info@h2oteam.com ali pokličete na številko +386/(0)31827392.

10. člen
(Dodatne informacije o nagradni igri)

(1) Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.

(2) Organizator ima pravico umakniti, spremeniti ali dopolniti pravila sodelovanja v nagradni akciji, ki jo ustvarja. O spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani.

14/09/2023

0 Odzivi na "Pravila nagradnega žreba"

Pustite sporočilo

X
vrh